87 things about photographer

1. Never do photography to become a rock-star.
1. Đừng bao giờ chụp ảnh để thành siêu sao nhạc rock

2. Enjoy what you are shooting.
2. Thưởng thức cái bạn chụp.

3. Prepare well for your shooting, realizing that your battery isn’t charge when you’re setting up for that sunrise shoot is too late!

3. Chuẩn bị kỹ để chụp, nhận thức rằng bạn chưa sạc pin khi chụp mặt trời mọc là quá trễ

4. Always take one warm garment more than you actually need with you
4. Luôn mặc áo ấm hơn bạn cần

5. Pay attention to your thoughts and emotions while you are shooting
5. Thêm sự chú ý vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn khi chụp ảnh

6. Set goals you can achieve
6. Đưa mục tiêu bạn có thể đạt được

7. Write tips about photography, because writing is also learning
7. Viết ra những mẹo chụp ảnh, bởi viết cũng là học

8. Never go shooting without a tripod
8. Đừng bao giờ đi chụp mà thiếu tripod

9. Be pleased with the little prosperities
9. Hài lòng với một chút thành công

10. Build relationships with potential photo buddies
10. Tạo quan hệ với những bạn nhiếp ảnh tiềm năng

11. Watch the place you want to shoot first with your heart then with the camera
11. Quan sát nơi bạn chụp bằng trái tim trước cái máy ảnh

12. Always stay calm
12. Luôn luôn điềm tĩnh

13. Know that you tend to overestimate yourself
13. Biết rằng bạn có khuynh hướng tự đề cao mình

14. Perspective is the killer
14. Phối cảnh là một sát thủ

15. Dedicate yourself to photography, but never browbeat yourself too much
15. Cống hiến cho nhiếp ảnh, nhưng đừng bao giờ nghiêm khắc với bản thân quá

16. Take part in a photography community
16. Tham gia vào cộng đồng nhiếp ảnh

17. Keep your camera clean
17. Giữ camera sạch sẽ

18. Never compare yourself to others in a better or worse context
18. Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác trong một tình huống chung dù tốt hay xấu hơn

19. Find your own style of photography
19. Tìm phong cách riêng của bạn

20. Try to compose more and to hit the shutter less
20. Cố gắng bố cục hơn và chụp tính toán hơn

21. Seek out and learn to accept critique on your images
21. Tìm và chấp nhận sư phê bình ảnh của bạn

22. Do something different to recover creativity
22. Làm khác đi để tìm được sự sáng tạo

23. Get inspiration from the work of other photographers
23. Lấy cảm hứng từ công việc của những nhiếp ảnh gia khác

24. Criticize honestly but respectfully
24. Phê bình trung thực nhưng kính cẩn

25. Get feedback from your lady
25. Nhận phản hồi từ người phụ nữ của bạn

26. Don’t copy other photographer’s style
26. Đừng bắt chước phong cách của người khác

27. Be bold
27. Can đảm

28. Take care of the golden ratio
28. Quan tâm đến tỉ lệ vàng

29. 10mm rocks!
29. Những viên đá 10mm

30. Take selfportraits
30. Chân dung tự chụp

31. Read books about photography
31. Đọc sách về nhiếpp ảnh

32. To give a landscapephotograph the extra boost, integrate a person (maybe yourself)
32. Cho vào ảnh phong cảnh thêm sự bao trùm. một con người (có thể là bạn)

33. Every shooting situation is different than you expect
33. Mọi tình huống chụp đều khác hơn bạn mong đợi

34. Pay attention to s-curves and lines
34. Thêm vào yếu tố đường cong và thẳng

35. Always shoot in RAW
35. Luôn luôn chụp RAW

36. Keep your sensor clean, so you can save some work cleaning your image in post production
36. Giữ sạch sensor, bạn sẽ tiết kiệm công việc làm sạch ảnh

37. Discover the things you think are beautiful
37. Khám phá những thứ bạn nghĩ là đẹp

38. It takes time to become a good photographer
38. Phải mất thời gian để thanh nhiếp ảnh gia

39. The best equipment is that what you have now
39. Trang bị tốt nhất là những gì bạn có lúc này

40. You can’t take photographs of everything
40. Bạn không thể chụp tất cả mọi thứ

41. Break the rules of photography knowingly, but not your camera 😉
41. Ph1 luật một cách có hiểu biết, không phải phá cái camera của bạn

42. Pay attention to the different way that light falls on different parts of your scene
42. Thêm vào những góc khác nhau của ánh sang chiếu xuống những phần khác nhau của cảnh

43. The eye moves to the point of contrast
43. Con mắt di chuyển tới điểm tương phản

44. Clouds increase the atmosphere of a landscape
44. Những đám mây tăng không khí của phong cảnh

45. Start a photoblog
45. Bắt đầu một blog ảnh

46.Accept praise and say “thank you”
46. Chấp nhận sự tán dương và nói “Thank you”

47. ‘Nice Shot’ is not a very useful comment to write
47. ‘Ảnh đẹp’ thì không là một nhận xét có ích để viết

48. ‘Amazing!’ isn’t useful either. Try to describe specifically what you like or don’t like about an image.

48. ‘Kinh ngạc’ củng vậy. Cố gắng mô tả đặc điểm mà bạn thích hoặc không thích về bức ảnh

49. You are not your camera
49. Bạn không phải là camera của bạn

50. Ask a question at the end of your comment on a photo to get a ping-pong conversation with the photographer

50. Hỏi một câu hỏi ở cuối góp ý của bạn trên bức ảnh để lấy kinh nghiệm trao đổi với người chụp ảnh

51. Do a review of your archives on a regular basis, the longer you photograph – the more diamonds are hidden there

51. Xem lại những thanh quả bạn đạt được, càng chụp lâu – càng nhiều kim cương được ẩn giấu trong đó

52. Always clarify what the eyecatcher (focal point) will be in your image
52. Luôn sàn lọc điểm nhấn sẽ có trong ảnh của bạn

53. No image is better than a bad one
53. Không có ảnh tốt hơn là ảnh xấu

54. Everyone has to start little
54. Mọi người đều khởi đầu tầm thường

55. Your opinion about photography is important!
55. Ý kiến của bạn về nhiếp ảnh là quan trọng

56. Leave a funny but thoughtful comment
56. Bỏ khôi hài nhưng góp ý chín chắn

57. Speak about your experiences with your photo buddies
57. Nói về kinh nghiệm chụp ảnh với bạn than của bạn

58. Limit your photograph to the substance
58. Giới hạn ảnh của bạn tới một triết lý nào đó

59. Participate in Photocontests
59. Sắp xếp ảnh trong gallery

60. Post processing = Optimizing your image to the best result
60. Lạc quan pose ảnh bạn để đạt kết quả tốt

61. Shoot exposure latitudes as often as possible
61. Chụp nhiều vùng bạn có thể

62. Use photomatix as seldom as possible, HDR’s always have a synthetic flavor
62. Đừng sài nhiều photomatrix, HDR luôn có mùi thơm giả tạo

63. Always remember what brought you to photography
63. Luôn nhớ cái gì đem bạn tới nhiếp ảnh

64. Never shoot a person who doensn’t want to be photographed
64. Đừng bao giờ chụp người không thích chụp ảnh

65. Always turn arround, sometimes the better image is behind you
65. Luôn đi vòng vòng, đôi khi ảnh đẹp hơn ở phía sau bạn

66. It’s who’s behind the camera, not the camera
66. Vấn đề là ai ở sau máy ảnh, không phải máy ảnh

67. Mistakes are allowed! The more mistakes you make, the more you learn!
67. Lỗi là xảy ra! Càng nhiều lỗi bạn học được càng nhiều

68. If you have an idea and immediately you think : No, this is not going to work – Do it anyway. When in doubt – always shoot.

68. Nếu bạn có ý định ngay lúc bạn nghĩ: Không, đây không phải là công việc – bỏ no đi. Khi lưỡng lự – luôn luôn chụp

69. Understand and look to your histogramm while shooting. It delivers very important information about your image
69. Hiểu và nhình histogram khi chụp. Nó cho thong tin rất quan trọng về ảnh của bạn

70. Know your camera, because searching the menu button in the night is time you don’t want to waste
70. Hiểu máy ảnh của bạn, bởi vì khi tìm kiếm nút menu trong đêm bạn sẽ không phí thời gian

71. Shoot as often as possible
71. Chụp thường xuyên khi có thể

72. Believe in yourself
72. Tự tin

73. Don’t be afraid of getting dirty
73. Đừng sợ bẩn

74. Pay attention to qualitiy in your image
74. Thêm chất vào ảnh

75. Your photographs are a personal map of your psychan
75.Ảnh của bạn là bản đồ cá nhân của tâm hồn bạn

76. Re-check your ISO-Settings. It’s aweful to detect the wrong settings on your screen.
76. Kiểm lại iso setting. Thật tệ khi phát hiện ra sai sót trong cài đặt

77. Be thankful for long and thoughtful comments on your images
77. Cảm ơn những góp ý dài và chin chắn về ảnh của bạn

78. Never trust your LCD. Normally it is brighter and sharper as the original image.
78. Đừng tin vào LCD, Thường thì nó sang và nét hơn ảnh gốc

79. Provide for enough disc space, because it’s cheap and you will need it.
79. Thêm dung lượng thẻ vì nó rẻ và bạn sẽ cần nó

80. Learn to enjoy beautful moments when you don’t have a camera with you.
80. Học cách thưởng thức khoảnh khắc đẹp khi bạn không đem camera

81. Always arrive at least half an hour earlier before sunrise / sundown, composing in a hurry is a bad thing.
81. Luôn đến sớm hơn 30 phút trước khi mặt trời mọc hay lặn, bố cục vội vã là điều tệ hại

82. Try to amplify your mental and physical limits. Takes some extra shots when you think “it’s enough”
82. Cố gắng mở rộng tinh thần và thể chất của bạn, chụp thêm nữa khi bạn nghĩ đủ rồi

83. Pay attention to structures in the sky and wait until they fit into structures in the foreground
83. Thêm vào những kết cấu trên bầu trời đến khi chúng hợp với kết cấu tiền cảnh

84. Visit the same place as often as possible. Light never shows the same mountain.
84. Đến cùng một nơi thường xuyên nếu có thể. Ánh sang không bao giờ chỉ thấy như ngọn núi

85. Print your images in big size. You will love it.
82. In khổ lớn. Bạn sẽ yêu nó.

86. Calibrate your monitor. Working with a monitor that is not accurate is like being together with someone you can’t trust. It always ends badly.
86. Chỉnh monitor. Làm việc với monitor không chính xác giống làm việc với người không tin cậy. Kết quả luôn tồi tệ.

87. Don’t think about what others may say about your image. If you like it, it’s worth publishing.
87. Đừng nghĩ về những người nói về ảnh của bạn. Nếu bạn thích, nó đáng được xuất bản.

88. Never address reproaches to yourself. Learn from your mistakes and look forward, not backward.
88. Đừng bao giờ chỉ trích bản than. Học từ lỗi lầm và trông về phía trước, không phải ở sau.

89. Fight your laziness ! Creativitiy comes after discipline.
89. Chiến thắng sự lười biếng! sáng tạo đến từ rèn luyện

90. Ask yourself : What do you want to express in your images ?
90. Tự hỏi: bạn muốn nói gì trong ảnh?

91. Always try to think outside the box, collect new ideas about photographs you could do and ask yourself : Why not?
91. Luôn nghĩ ngoài cái hộp, sưu tầm nhiều ý kiến về ảnh bạn có thể làm và tự hỏi: sao không?

92. Search for a mentor.
92. Tầm sư

93. Photography is never a waste of time.
93. Chụp ảnh thì không bao giờ mất thời gian

94. Every community has it’s downsides. Don’t leave it out of an emotional response.
94. Mọi chia sẻ có mặt xấu của nó. Đừng bỏ ra khỏi những lời đáp cảm động

95. There will always be people who will not like what you are doing.
95. Luôn có người sẽ không thích cái bạn làm

96. Henri Cartier-Bresson was right when he said that “Your first 10,000 photographs are your worst.”
96. Henri Carter-Bresson đúng khi nói” 10.000 tấm ảnh đầu là tệ nhất

97. A better camera doesn’t guarantee better images.
97. Máy ảnh tốt không đảm bảo ảnh tốt

98. Always have printing in mind when you postprocess your images.
98. Luôn in trong đầu khi bạn xử lý ảnh

99. Photography is fair : You gain publicity with the quality of your images. Unless the images are stolen, there is no way of cheating yourself higher.

99. Nhiếp ảnh thì công bằng: Bạn nổi tiếng với ảnh đẹp. Trừ khi bị ăn cắp, không trò lừa dảo nào cao cấp hơn

100. Write a 100 things list
100. Viết 100 điều trong list

Do you have learned something that I didn’t mention ? I would be glad if you let me know it as a comment, so I can learn from you !

Martin Gommel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s